O projekcie

L2LIFESTYLE

Języki obce są niezbędne dla obywateli europejskich, którzy chcieliby się przemieszczać, pracować i uczyć się w całej UE. Nauka języka obcego jest również uważana za ważny czynnik umożliwiający komunikację i uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, jak stwierdził EUROSTAT w swoich statystykach dotyczących nauki języków obcych z października 2017 r.

Porozumiewanie się w języku obcym jest również jedną z ośmiu kluczowych kompetencji rekomendowanych przez UE rządom w ramach uczenia się przez całe życie, uznając je za wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne wszystkim do samorealizacji i rozwoju osobistego. Kompetencje te są określane jako podstawowe aspekty dla każdej osoby w społeczeństwie opartym na wiedzy, a komunikacja w języku obcym obejmuje w szczególności umiejętności mediacyjne i zrozumienie międzykulturowe. W ten sposób Komisja Europejska pomaga krajom UE w opracowywaniu nowych narzędzi edukacyjnych, aby zapewnić lepsze umiejętności językowe i nagradzać innowacje w nauczaniu i uczeniu się języków.

W 2002 r. Rada Europejska w Barcelonie zaleciła, aby każdego obywatela europejskiego uczyć co najmniej dwóch języków obcych. W związku z tym we wrześniu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie” (COM (2008) 566 wersja ostateczna), po którym w listopadzie 2008 r. Przyjęto rezolucję Rady w sprawie strategii europejskiej wielojęzyczności (2008 / C 320/01). Dotyczyły one języków w szerszym kontekście spójności społecznej i dobrobytu oraz skupiały się na działaniach zachęcających obywateli do nabywania umiejętności językowych i pomagających im w tym.

ROZKŁAD

W rezolucji wezwano do tego państwa członkowskie UE i Komisję Europejską

1

Promowanie wielojęzyczności w celu wzmocnienia spójności społecznej, dialogu międzykulturowego i budowania europejskiego

2

Wzmocnienie uczenia się języków przez całe życie

3

Promowanie (lepszej) wielojęzyczności jako czynnika konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz mobilności i szans na zatrudnienie ludzi

Mając na uwadze, że angielski jest najważniejszym drugim językiem w Unii Europejskiej, EF English Proficiency Index 2017 (https://www.ef.com.es/epi/) pokazuje nam, że wielu krajom europejskim nie udało się jeszcze cel wielojęzyczności. Kraje takie jak Holandia, Dania i Szwecja uzyskują „bardzo wysoką biegłość”, podczas gdy inne, takie jak Hiszpania, Włochy, Francja, Grecja, Bułgaria i Litwa, uzyskują „umiarkowaną biegłość”, co jest równoważne z niskim poziomem B1 w ESOKJ. Pozostałe kraje mają wyniki, które w większości przypadków nie przekraczają poziomu B1. Średni wiek uczestników indeksu to 26 lat.

Dwa lata temu w różnych szkołach językowych w Maladze w Hiszpanii jeden z partnerów tego projektu zdał sobie sprawę, że jednym z czynników ograniczających sukces w nauce języków jest wysoki odsetek (ponad 40%) dorosłych uczniów, z których większość z nich ma od 18 do 40 lat i kończy kursy językowe wcześniej, zanim osiągną swoje cele edukacyjne. Studenci ci, zwykle na poziomie B1, zamieniają się w coś, co można nazwać „wiecznym studentem B1”, po wielu wznowieniach studiów.

Dlatego w lutym 2017 r. Organizacja ta rozpoczęła projekt „Coaching Language Learners dla lepszych wyników”. Program zintegrował zasady i praktyki dotyczące koaktywnego coachingu w klasie ELT w celu zmotywowania uczniów i ulepszenia procesu uczenia się i wyników. Zostało to zastosowane do kilku grup dorosłych na wszystkich poziomach, od B1 do C1 i natychmiast uzyskało bardzo zadowalające wyniki. Niektórzy studenci, którzy mieli zamiar zrezygnować ze swoich kursów po kilku tygodniach, zdecydowali się je kontynuować i zdali egzaminy końcowe. Inni, którzy kilkakrotnie nie zdawali egzaminów, zmienili strategię i koncentrację i zdali z dobrymi ocenami. Było nawet kilku studentów, którzy, którzy zawsze nienawidzili nauki angielskiego, poprzez coaching i skupienie się na świadomości intrapersonalnej i tematach komunikacji międzyludzkiej, pokochali to i kontynuowali naukę nawet poza początkowym celem, aby mogli osiągnąć jeszcze wyższy poziom językowy i komunikatywny kompetencja.

W 2002 r. Rada Europejska w Barcelonie zaleciła, aby każdego obywatela europejskiego uczyć co najmniej dwóch języków obcych. W związku z tym we wrześniu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie” (COM (2008) 566 wersja ostateczna), po którym w listopadzie 2008 r. Przyjęto rezolucję Rady w sprawie strategii europejskiej wielojęzyczności (2008 / C 320/01). Dotyczyły one języków w szerszym kontekście spójności społecznej i dobrobytu oraz skupiały się na działaniach zachęcających obywateli do nabywania umiejętności językowych i pomagających im w tym.

Dzisiejsza praca ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, dlatego umiejętność porozumiewania się w różnych językach jest priorytetem dla większości europejskich firm przy rekrutacji nowych pracowników. Jednym z czynników hamujących sukces w nauce jest to, że przyswajanie nowego języka nie jest procesem szybkim i łatwym. Wymaga wielu godzin specjalistycznego treningu, ćwiczeń i bogatych, ludzkich interakcji. L2 LifeStyle koncentruje się na rozwijaniu szybszego i bardziej efektywnego języka i komunikacji i chce zapewnić obywatelom nie tylko nową wiedzę językową, ale także lepszą komunikację i umiejętności interpersonalne.

Tutaj możesz pobrać biuletyny i broszurę: