O projekcie

L2LIFESTYLE

Języki obce są niezbędne dla obywateli europejskich, którzy chcieliby się przemieszczać, pracować i uczyć się w całej UE. Według raportu EUROSTATU dotyczącego nauki języków obcych z października 2017 r , nauka języka obcego jest uważana za ważny czynnik umożliwiający komunikację i uczestnictwo w społeczeństwie europejskim.

Dlaczego nasz projekt istnieje

Porozumiewanie się w języku obcym jest jedną z ośmiu kluczowych kompetencji rekomendowanych przez UE rządom w ramach uczenia się przez całe życie, uznając je za wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne wszystkim do samorealizacji i rozwoju osobistego. Kompetencje te są określane jako podstawowe dla każdej osoby w społeczeństwie opartym na wiedzy, a komunikacja w języku obcym obejmuje w szczególności umiejętności mediacyjne i zrozumienie międzykulturowe. W ten sposób Komisja Europejska pomaga krajom UE w opracowywaniu nowych narzędzi edukacyjnych, aby zapewnić lepsze umiejętności językowe i nagradzać innowacje w nauczaniu i uczeniu się języków.

W 2002 r. Rada Europejska, w Barcelonie zaleciła, aby każdego obywatela europejskiego uczyć co najmniej dwóch języków obcych. W związku z tym we wrześniu 2008 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany „Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie” (COM (2008) 566 wersja ostateczna), po którym w listopadzie 2008 r. Przyjęto rezolucję Rady w sprawie strategii europejskiej wielojęzyczności (2008 / C 320/01). Dotyczyły one języków w szerszym kontekście spójności społecznej i dobrobytu oraz skupiały się na działaniach zachęcających obywateli do nabywania umiejętności językowych i pomagających im w tym.

Rezolucja

Nauczyciele języków obcych zdobędą nowe i innowacyjne umiejętności nauczania, które pomogą im zwiększyć szanse na zatrudnienie i doświadczyć większej stabilności zatrudnienia.

Osoby uczące się, które uzyskają większe szanse na zatrudnienie i większą stabilność pracy poprzez nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych w języku obcym.

Nauczyciele i kierownictwo szkoły skorzystają na zrównoważonym podejściu instytucji do uczenia się.

Kluczowe dane

Ponad 60 materiałów do nauki

Ponad 20 wydarzeń konferencyjnych

100s rozmów coachingowych

Dzisiejsza praca ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, dlatego umiejętność porozumiewania się w różnych językach jest priorytetem dla większości europejskich firm przy rekrutacji nowych pracowników. Jednym z czynników hamujących sukces w nauce jest to, że przyswajanie nowego języka nie jest procesem szybkim i łatwym. Wymaga wielu godzin specjalistycznego treningu, ćwiczeń i bogatych, ludzkich interakcji. L2 LifeStyle koncentruje się na rozwijaniu szybszego i bardziej efektywnego języka i komunikacji i chce zapewnić obywatelom nie tylko nową wiedzę językową, ale także lepszą komunikację i umiejętności interpersonalne.

Tutaj możesz pobrać biuletyny i broszurę: